_NL_

Tijdens de zevende editie van de beeldentriënnale Ijzerenberg wordt een constellatie van negen kunstenaars in de vorm van zeven entiteiten uitgenodigd voor het project LUCIFER, gecureerd door Petrus Paklons en Ellen Pil.

De installatie wordt geactiveerd op 24 september, parallel met de herfstequinox.


'Lucifer' is van oorsprong een Latijns woord dat letterlijk lichtbrenger betekent, waarmee meestal op de Morgenster geduid werd. Dit was eigenlijk de planeet Venus, die vanwege het feit dat ze een binnenplaneet is enkel zichtbaar is vóór zonsopkomst of kort na zonsondergang. In dat geval werd ze ook de Avondster genoemd, en lang was niet geweten dat dit één en dezelfde planeet was. In het Nederlands wordt het woord vaak gebruikt als aanduiding voor de duivel. Deze verwarring tussen de 'Brenger van het Licht' en de 'Brenger van de Duisternis' is toepasselijk op de equinox, de dag dat licht en duister in evenwicht zijn.


De kunstenaars werken rond de zeven metalen die in de alchemie geconnecteerd werden met de zeven dwalende sterren. Deze metalen werden beschouwd als de verschillende stappen om lood in goud te veranderen, en op metaforische wijze symboliseert dit proces de weg naar de verlichting. Na de wetenschappelijke revolutie werden verschillende onbekende metalen en planeten ontdekt, waardoor het heliocentrische model met negen planeten ontstond.


Het project 'Lucifer' infiltreert de thematiek van de beeldentriënnale die als onderwerp de DIVINA COMMEDIA heeft, waarin Dante een reis van zeven dagen beschrijft door de Rijken van het hiernamaals: Hel, Vagevuur en Hemel. Deze bestaan elk uit negen sferen, waarvan er zeven overeenkomen met de 7 hoofdzonden. Zeven en negen zijn naast hun associatie met het aantal planeten beiden getallen die het einde van een cyclus symboliseren.


Tijdens het laatste weekend van de triënnale presenteren Mathias MU en Justine Grillet ook hun installatie in de oude silo’s van Stella (de Ster) Artois in samenwerking met Cas-co Leuven.

__________________________

_EN_

During the seventh edition of the Ijzerenberg triennial, a constellation of nine artists in the form of seven entities is invited to the project LUCIFER, curated by Petrus Paklons and Ellen Pil.

The installation will be activated on September 24, parallel to the autumnal equinox.


'Lucifer' is originally a Latin word that literally means 'bringer' of 'light', meaning the Morning Star. This was actually the planet Venus, which due to being an inner planet is only visible at sunrise and shortly after sunset. In that case it was also called the Evening Star, and for a long time it wasn't known that this is one and the same planet. In Dutch, the word is often used as an indication of the devil. This confusion between the 'Bringer of 'Light' and the 'Bringer of Darkness' is particularly appropriate on the equinox, the day when light and dark are in balance.


The artists work around the seven metals that were connected in alchemy with the seven wandering stars. These metals were seen as the different steps to turn lead into gold, and metaphorically this process symbolizes the way to enlightenment. After the scientific revolution, various metals and planets were discovered, creating the nine-planet heliocentric model.


The 'Lucifer' project infiltrates this year's theme of the Ijzerenberg triennial, which is the DIVINA COMMEDIA, in which Dante travels for seven consecutive days through the realms of the afterlife: Hell, Purgatory and Heaven. These consist of nine spheres each, seven of which are related to the 7 deadly sins. Seven and nine, in addition to their association with the number of planets, are numbers that symbolize the end of a cycle.


During the last weekend of the triennial, Mathias MU and Justine Grillet will also present their installation in the old silos of Stella (the Star) Artois in collaboration with Cas-co Leuven.LUCIFER EQUINOX
24 SEPTEMBER 2022

IJZERENBERG
11:00-20:00
BRUSSELSESTEENWEG 129
3020 HERENT

next show >

MAAKLEERPLEK
21:00-23:00
STAPELHUISSTRAAT 13-15
3000 LEUVEN
TRIËNNALE IJZERENBERG
10-25 SEPTEMBER 2022

IJZERENBERG

ZAT-ZON
11:00-20:00
BRUSSELSESTEENWEG 129
3020 HERENT
CONTACT
website
Aveegallery